Voorwaarden & Afzegregels

Algemene Voorwaarden - MG Muziekschool Baarn-Soest 

(Cursusjaar 2015-2016 - Wijzigingen voorbehouden - Bij vragen over de geldende voorwaarden kunt u altijd even contact met ons opnemen)

NB: voor de geldende Afzegregels en gevolgen van het afzeggen van een les, zie graag de separate pagina Afzegregels.
 
1. Aanmelding
Aanmelding van een cursist vindt plaats door een uitdrukkelijke bevestiging daarvan door de cursist of indien deze minderjarig is door één van de ouders/verzorgers (hieronder verder als 'cursist' aangemerkt). Cursist verklaart zich door de uitdrukkelijke aanmelding bekend en akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden van MG Muziekschool Baarn-Soestdijk (verder te noemen: MG Muziekscholen).
 
De Aanmelding wordt vervolgens door MG Muziekscholen aan de cursist bevestigd door middel van het toesturen van een Inschrijfformulier, waarop de cursist aangeeft hoe de lesvergoeding bij voorkeur voldaan gaat worden. Met de aanmelding gevolgd door de bevestiging daarvan door MG Muziekscholen ontstaat voor cursist de verplichting tot het gedurende de cursusduur voldoen van de voor de cursusvorm geldende lesvergoedingen.
 
Plaatsing van de cursist in een cursusvorm vindt plaats in volgorde van bevestiging door MG Muziekscholen en geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid (b.v. van een duoles-partner) en van het doorgang vinden van een cursus (b.v. o.g.v. minimum aantal deelnemers).
 
2. Cursusduur
Voor instrument- en zanglessen bedraagt de cursusduur een cursusjaar van 36 weken in 10 maanden van september t/m juni of het resterende gedeelte van genoemde periode indien gedurende het cursus/schooljaar wordt gestart.
 
Voor samenspel-vormen en de groepscursussen (w.o. AMV, Koren, Bandcoaching e.d.) bedraagt de cursusduur in principe eveneens een heel cursusjaar van 36 weken (of het resterende deel daarvan bij tussentijdse aanmelding), echter waarbij er een tussentijdse opzegmogelijkheid is per het eerstvolgende semester, mits minimaal  1 maand voor afloop van het lopende semester schriftelijk (mag per door MG Muziekscholen bevestigde mail) wordt opgezegd.
 
Voor overige cursussen, workshops of lezingen geldt de daarbij specifiek aangegeven cursusduur.
 
Tijdens de normale schoolvakanties in de regio en officiële feestdagen* wordt geen les gegeven en vinden geen samenspel-groepen en groepscursussen plaats. *Uitgezonderd: Goede Vrijdag en de tweede maandag van de Meivakantie.
 
De lessen op de zaterdagen van de cursusweek voorafgaand aan een vakantie worden toegerekend aan die laatste school/cursusweek.
 
Zie voor het Leswekenoverzicht de Kalenderpagina op de website.
 
3. Verlenging en beëindiging cursusduur
De overeenkomst tussen cursist en MG Muziekscholen wordt aangegaan voor de gehele cursusduur.
Beëindiging of opschorting van de overeenkomst gedurende de cursusduur is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daaronder worden in elk geval verstaan gevallen van langdurige ziekte van de cursist (met werking vanaf 4 weken van afwezigheid), of in geval van verhuizing naar een andere woonplaats. Cursist dient daartoe een schriftelijk verzoek te doen aan MG Muziekscholen. Tenzij anders overeengekomen wordt bij tussentijdse beëindiging een termijn van twee maanden toegepast.
Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk bij een reguliere cursusduur van 5 maanden of korter.
 
Bij het aangaan van instrument- of zangles wordt de overeenkomst na afloop van een cursusjaar geacht te zijn verlengd met een daarop volgend cursusjaar indien op 1 september voor MG Muziekscholen nog niet kenbaar is gemaakt dat de cursist alsnog niet door wenst te gaan. 
De machtiging tot incasso van de lesvergoeding, aan MG Muziekscholen gegeven op het ondertekende Inschrijfformulier, wordt in dat geval eveneens geacht verlengd te zijn voor de opvolgende cursusperiode. 
 
4. Absentie, vervanging en annulering
Voor de meeste groepsvormen, workshops en lezingen (kortweg: groepsvormen) geldt een minimum en maximum aantal cursisten. MG Muziekscholen houdt zich het recht voor om een cursus wegens onvoldoende cursisten geen (verdere) doorgang te laten vinden. In een dergelijk geval zal evenredige restitutie van eventueel reeds betaalde vergoedingen plaatsvinden.
 
In geval van ziekte/absentie van een cursusgever/docent kan MG Muziekscholen, maar is daartoe niet verplicht, een vervangende docent/cursusgever in de plaats stellen of de cursus of les op een ander moment houden. Een op een ander moment te houden les/cursus zal alsdan uiterlijk in de laatste week van het reguliere cursusjaar worden ingepland.
 
Eventuele restitutie van lesvergoedingen vindt op verzoek van cursist plaats indien (en wordt berekend vanaf het moment dat) binnen een reguliere cursusperiode meer dan twee lessen door ziekte/absentie van de cursusgever/docent uit zouden vallen of om andere redenen geen doorgang zouden hebben gevonden.
 
5. Betaling lesvergoedingen
Betaling van de Lesvergoedingen geschiedt ofwel op basis van vooruitbetaling per semester (of resterend gedeelte daarvan), ofwel op basis van automatische incasso per maand, in de laatste 8 dagen van de betreffende maand. De betalingsvoorkeur die op het inschrijfformulier is aangegeven wordt aangemerkt als de betalingsvorm die is overeengekomen.  
 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door MG Muziekscholen gepubliceerde lesvergoedingen exclusief BTW. Voor muziekonderwijs aan jongeren t/m 20 jaar geldt een vrijstelling van BTW. Vanaf de cursist-leeftijd van 21 jaar (peildatum 1 september van het cursusjaar) dient 21% BTW door MG Muziekscholen aan de lesvergoeding te worden toegevoegd.
 
Indien niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan wordt de cursist geacht in verzuim te zijn zonder dat verdere ingebrekestelling nodig zal zijn en heeft MG Muziekscholen het recht om cursist de toegang tot de cursus/les te ontzeggen, een en ander zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Onder het niet voldoen aan de betalingsverplichting worden tevens begrepen die gevallen waarin de incasso van de lesvergoeding wordt geweigerd, gestorneerd of anderszins niet gerealiseerd kan worden, en deze situatie niet binnen 10 dagen gevolgd wordt door het alsnog voldoen van de betaling uit eigener beweging. De cursist blijft dus ook bij automatische incasso verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de lesvergoeding.
 
6. Verhindering van cursist en inhaalrecht
In geval van verhindering van de cursist dient cursist minimaal 24 uur voorafgaand aan de les af te zeggen conform de geldende en door MG Muziekscholen op haar website gepubliceerde Afzegregels, welke deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden. Onder de bij de Afzegregels genoemde voorwaarden kan er een (beperkt) inhaalrecht voor de cursist zijn.
 
7. Aanwijzingen en Huishoudelijk reglement
Ter borging van een ordelijk verloop van de cursussen alsook een passend gebruik van de cursuslocatie en de ter beschikking gestelde middelen, kunnen zowel een 'huishoudelijk reglement' als tussentijdse aanwijzingen door MG Muziekscholen gegeven worden aan docenten, cursisten en bezoekers. Alle betrokkenen die een relatie hebben met MG Muziekscholen dienen de gegeven aanwijzingen en de bepalingen uit een huishoudelijk reglement op te volgen.
 
8. Aansprakelijkheid
Uitgezonderd gevallen waarin zulks wettelijk anders is geregeld of MG Muziekscholen ter zake opzet of grove schuld verweten kan worden, aanvaarden MG Muziekscholen en de aan haar verbonden medewerkers geen aansprakelijkheid voor (persoons- of zaak-) schades, ongevallen of letselschades, diefstal of verlies of verdwijning van eigendommen van cursisten. Het betreden van de leslocaties, podia of anderszins door MG Muziekscholen verzorgde locaties en voorzieningen geschiedt voor eigen risico.
 
9. Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal
Het is MG Muziekscholen toegestaan om voor promotionele en/of redactionele doeleinden gebruik te maken van alle beeld- en geluidopnamen van cursisten, docenten en bezoekers waarover MG Muziekscholen rechtmatig de beschikking heeft verkregen.
 
10. Geldigheid en aanpassing Algemene Voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten en samenwerking tussen MG Muziekscholen en haar cursisten. Indien deze voorwaarden voor afloop van een lopend cursusjaar materiële wijzigingen ondergaan zullen cursisten daarvan door MG Muziekscholen op de hoogte worden gesteld.
 
Indien zich gevallen voordoen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zullen betrokkenen in de geest van de overeenkomst en de samenwerking, alsook naar redelijkheid en billijkheid met elkaar tot een passende oplossing komen.

Baarn, Juni 2016